Akti vrtića

Godišnji plan i program rada

2022

Kurikulum

2022

Pravilnici i odluke

Procedure

Zakonski akti

 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju – Narodne novine broj 10/97107/07, 94/1398/19  i 57/22
 • Obiteljski zakon – Narodne novine broj 103/15 i 98/19)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina – Narodne novine broj 51/00 56/00
 • Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica – Narodne novine broj 83/02
 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji – Narodne novine broj 61/11, 16/12, 98/19 i 52/21
 • Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru – Narodne novine broj 73/97
 • Zakon o pravu na pristup informacijama – Narodne novine broj 25/13, 85/15
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst) – Narodne novine broj 106/12
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka
 • Zakon o ustanovama – Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19
 • Zakon o radu – Narodne novine broj 93/14, 127/17 i 98/19
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti – Narodne novine broj 111/18
 • Zakon o javnoj nabavi – Narodne novine broj 120/16
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20
 • Zakon o zaštiti na radu – Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18
 • Zakon o zaštiti od požara – Narodne novine broj 92/10

Podzakonski akti

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe – Narodne novine broj broj 63/0890/10
 • Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoji i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje – AZOO
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece – Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću – Narodne novine broj 133/974/98
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima – Narodne novine broj 133/9720/05
 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću – Narodne novine broj 133/97
 • Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja – Narodne novine broj 133/97
 • Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja – Narodne novine broj 134/97
 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću – Narodne novine broj 83/01
 • Program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima – Narodne novine broj 105/0255/06121/07
 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine broj 114/2002
 • Pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima – Narodne novine broj 46/04
 • Odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi – Prosvjetni vjesnik 2/2000
 • Poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću – Prosvjetni vjesnik 2/2000
 • Poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću – Prosvjetni vjesnik 2/2000
 • Odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću – Prosvjetni vjesnik 2/2000.
 • Program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju – Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98
 • Okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) – Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98
 • Odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića – Narodne novine broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1997.

Provedba Opće Uredbe o zaštiti podataka
O nama

Dobrodošli na web stranice Dječjeg vrtića "Maslačak" Krapinske Toplice


Ovdje možete pronaći informacije o našim trenutnim, prošlim i, naravno, budućim aktivnostima.

Također se možete informirati kako upisati djecu te pronaći korisne savjete koji pomažu u odgoju vašeg djeteta!

Kontakt

Pošaljite elektronsku poštu na djecji.vrtic.maslacak@kr.t-com.hr

Sva prava pridržana

© 2015.-2021. DV "Maslačak" Krapinske Toplice

Prenošenje sadržaja djelomično ili u cjelosti zabranjeno je bez pismenog dopuštenja autora teksta ili slike.


Izrada web stranica Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković